การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายงบประมาณ

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการห้องสมุดโรงเรียน

 

แบบรายงานผลโครงการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com