การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โครงการโรงเรียนสีขาว

โครงการส่งเสริมสร้างเสริมขวัญกำลังใจบุคลากร

ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานบุคคลเปิดเทอม1ปี63

พัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคล

พัฒนาศักยภาพบุคลากร

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com