การประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

ลำดับ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2

พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

3

พรบ การศึกษาแห่งชาติ (ฉ.2) พ.ศ.2545

4

 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

5

พรบ คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

6

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

7

พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ 2) พ.ศ.2553

8

พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553

9

พรบ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

10

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ (ฉ.2)  พ.ศ.2561

12

 คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19 2560 เรื่อง  การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขอ

13

พรบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553

14

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พศ2551-2554

15

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2551-2557

16

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

17

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560

18

คำสั่ง สพฐ ที่1499 2555 เรื่องมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สั่ง ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2555

19

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550

20

แนวทางดำเนินงานตามระเบียบว่าด้วยการขยายชั้นเรียน 2553

21

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ให้ไว้ ณ วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561

22

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

23

ประกาศ สพฐ การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษา

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com