ข้อมูลนักเรียน

จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 365 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564

 

 

ชั้น

 จำนวนนักเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

56

26

82

3

มัธยมศึกษาปีที่ 2

41

33

74

3

มัธยมศึกษาปีที่ 3

47

32

79

3

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

144

91

235

9

มัธยมศึกษาปีที่ 4

31

24

55

2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

10

20

30

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

23

22

45

2

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

64

66

130

6

รวม

208

157

365         

15

ผู้อำนวยการ

pn.png

รองผู้อำนวยการ

a.png

หัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com