วิสัยทัศน์ของโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

        ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม จิตสำนึกดี รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

        1. จัดหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนโดยบรูณาการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์

        3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

        4. สถานศึกษาส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดย

ใช้หลักธรรมาภิบาลเป้าประสงค์ (Goal)

        1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร

        2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงปะสงค์

        3. ครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน

        4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ผู้อำนวยการ

ppr.png

หัวหน้ากลุ่มบริหาร

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com