กลยุทธ์ของโรงเรียน

        1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน

        4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประเด็นกิจกรรมที่สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสในการได้รับการบริการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        1.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน

        1.2 จัดเด็กวัยเรียนภาคบังคับให้เข้าเรียนทุกคน

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

        2.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน

        2.3 ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในภายนอก ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถามเกณฑ์มาตรฐาน

        3.1 ส่งเสริมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

        3.2 พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ

        3.3 นิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยชุมชนมีส่วนร่วมภายใต้หลักธรรมาภิบาล

        4.1 บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)

        4.2 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

        4.3 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ผู้อำนวยการ

pn.png

รองผู้อำนวยการ

a.png

หัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com