ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม

                                ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  เป็นรูปทรงกลมมีกลีบดอกไม้                           ล้อมรอบ  ภายในวงกลมรอบในมีชื่อโรงเรียนเหลืองพนา  จังหวัดบุรีรัมย์                             และทิศ 8 ทิศ  ใจกลางวงกลมเป็นรูปต้นไม้ เบื้องล่างต้นไม้  เป็น สัญลักษณ์ อี  ( e )  ซึ่งย่อมาจาก Education

กลีบดอกไม้รอบสัญลักษณ์      หมายถึง    ความรู้ที่แผ่ไพศาลไปทั่วทิศ

ต้นไม้                               หมายถึง    การเจริญเติบโต  

อี  (e )                              หมายถึง    การศึกษาไม่สิ้นสุด

การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด เจริญเติบโตเหมือนต้นไม้และแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศ

ปรัชญาของโรงเรียน สิกขา  อตฺตานัง  ภูริวัฑฒฺนา   การศึกษานำความเจริญแห่งปัญญามาสู่ตน

คำขวัญของโรงเรียนความรู้ดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม  นำการพัฒนา

สีประจำโรงเรียน            น้ำเงิน ชมพู

                         น้ำเงิน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

                         ชมพู     หมายถึง  ความดีงาม   แจ่มใสและมีวินัย

อักษรย่อ              ..”       

อัตลักษณ์ของโรงเรียน      ลูกเหลืองพนา เป็นผู้มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     ภูมิทัศน์งามเด่น บริเวณสะอาดตา

มาตรการส่งเสริมของโรงเรียน

        1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

        2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

        3. ส่งเสริมและปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล

ผู้อำนวยการ

pn.png

รองผู้อำนวยการ

a.png

หัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com