ประวัติโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม

ประวัติของโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม

         โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  ตั้งอยู่ที่  148  หมู่ 6  บ้านหนองกก  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างสภาตำบลก้านเหลือง และโรงเรียนสิงหวิทยาคม  โดยสภาตำบลก้านเหลืองได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  จำนวน  60  ไร่  เพื่อจัดตั้งโรงเรียน และ จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้  1 หลัง  กรมสามัญศึกษาจึงอนุมัติให้โรงเรียน เปิดสอน ในนามสาขา ของโรงเรียนสิงหวิทยาคมครั้งแรก ในปีการศึกษา  2535  มีนักเรียนจำนวน  1 ห้องเรียน  และ แต่งตั้ง ให้ นายกิตติ  ภัททิยะไพบูลย์  เป็นผู้ดูแลโรงเรียนสาขา  และประกาศจัดตั้ง เป็นโรงเรียน มัธยมศึกษา ประจำตำบลก้านเหลือง  เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2540  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  (เหลือง   ตำบลก้านเหลือง,  พนา คุ้มพนาวัน)   ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน  คือ  นายนิกร บัวพา

สภาพทั่วไป

        โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ เป็น  1 ใน 68 โรงเรียนมัธยมศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดสอนครั้งแรกในปีการศึกษา  2540 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ตั้งอยู่บนพื้นที่   60 ไร่ 

ที่ตั้ง/ขนาด

        โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 148  หมู่ที่  6  ตำบลก้านเหลือง  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์  

โทรศัพท์  0-4463-4814   โทรสาร  0-4463-4814  ขนาด 60 ไร่

e-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : www.lpn.ac.th

 

 

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายไกรลาศ กุลวงศ์

ผู้อำนวยการ

.. 2535 – 2537

2

นายเพท วงศ์ประสิทธิ์

ผู้อำนวยการ

.. 2537 – 2540

3

นายกิตติ  ภัททิยไพบูลย์

ผู้อำนวยการ

.. 2540 – 2546

4

นางกนกวลี  กรเกศกมล

ผู้อำนวยการ

.. 2546 – 2548

5

นายวัชรินทร์  ทวีฤทธิ์

ผู้อำนวยการ

.. 2548 – 2550

6

นายธนาภพ  โคตรสมบัติ

ผู้อำนวยการ

.. 2550 – 2555

7

นายสมคิด  สิทธิสาร

ผู้อำนวยการ

.. 2556 – 2557

8

นายราเมศน์  โสมแสน

ผู้อำนวยการ

.. 2557 – 2560

9

นายชวลิต  เจนเจริญ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2560 – 2563

10

นายนิกร บัวพา

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการ

1.png

รองผู้อำนวยการ

2.png

หัวหน้าฝ่าย

โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

เลขที่ 148 หมู่6 ตำบลก้านเหลือง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-634814  Fax.  044-634814  E-mail : luangpanaschool@gmail.com